ابتدا بايد سه لوکاليزور کرونال ، اگزيال ، ساژيتال بوسيله سکانس                               گرفته شود که براي چينش کاتها مورد استفاده قرار مي گيرد . اين سکانس سرعت بالايي دارد
localiser
FLASH