کپي برداري از  مطالب سايت مجاز نيست


© 2008-2018 Radiologyha. All rights reserved.
دستورالعمل طراحي بخش راديولوژي
دستور العمل تعيين گروه پرتو نگاري و درصد فوق العاده کار با اشعه
قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخيصي
ضوابط کنترل کيفي دستگاههاي پرتو شناسي تشخيصي
تازه هاي حفاظت پرتويي
دستورالعمل احتساب افزايش سنوات کاربا اشعه
قانون حفاظت در برابر اشعه
فرايند صدور يا تمديد مجوز مراکز پرتوپزشکي بخش مربوط به معاونت بهداشت
راهنماي ثبت درخواست مجوز کار با اشعه در سامانه اينترنتي حفاظت در برابر   اشعه ويژه مراکز پرتو تشخيصي
ويرايش دوم/بازنگري يک 1396/05/21