مطالب ارسالي استاد ايوب رستم زاده ، مدرس                                      در دانشگاههاي علوم پزشکي همدان و سنندج
حق کپي رايت اين مطالب فقط  توسط اين سايت مجاز است
MRI/CT.Scan-Anatomy
معرفي کتاب تاليف شده جناب استاد ايوب رستم زاده
Ayoob Rostamzade
Postgratude Student of Anatomical Sciences
Anatomy & Molecullar-Cellular Biology Department in
Kurdistan University of Medical Science
Sanandaj
Iran
email:  arostamzade@yahoo.com
ROSS
      خانه