اين آموزش بروي روي کامپيوتر اجرا ميشود و قابل استفاده بروي موبايل نيست  .براي استفاده حتما توضيحات پايين صفحه را بخوانيد
راهنماي استفاده
ميله سفيد در حال چرخش مغناطيس پروتون
RFباند قرمز:هل دادن مغناطيس  پروتون توسط پالس راديويي
:که در گوشه چپ قرار دارد با کليک بروي ان کادري باز ميشود شامل Scene دکمه
Equilibrium: مغناطيس طولي.
Precession:RF مغناطيس در صورت عدم پالس راديويي .
OffResonance: اتفاق نيفتد RFحرکت تقديمي پروتون موقعي که پديده رزونانس بوسيله پالس راديويي.
Excitation: اتفاق بيفتد RFحرکت تقديمي پروتون موقعي که پديده رزونانس بوسيله پالس راديويي
Random RF:براي نشان دادن رابطه زمان و قدرت ميدان در آسايش پروتون ها RFپروتن در ميدان تصادفي پالس راديويي .
Inhomogeneity:ناهمگن Bميدان مغناطيسي خارجي .
Gradient:رديف پروتونها در ميدان مغناطيس خارجي ناهمگن.يک محور فضايي معرفي شده است.
Structure: .(سيگنال نشان دهنده تشابه بين الگوي فاز و جسم است) Kساختار مشابه ، اما با تکرار ساختار فضايي. مفيد براي معرفي فضاي
Ensemble: توزيع حراراتي.
Blue Matter: آسايش پروتون منفرد.
Mixed matter:آسايش سه پروتون مختلف.
:توضيح ديگر دکمه ها
Change frame: جابجايي فريم هاي ثابت با فريم هاي متحرک.
90x hard:ارسال پالس راديويي 90 درجه که در جهت ايکس ميچرخد
90x selective: ارسال پالس راديويي 90 درجه با رزونانس ضعيفتر پالس 90 درجه
180y:پالس 180 درجه براي همفاز کردن دوباره پروتون ها و اينورشن (معکوس
30x: .ارسال پالس رادويي با زاويه کم 30 درجه.
Spoil: Spoils مغناطيس عرضي
Repeated exc.:تحريک در هر 6 ثانيه تکرار ميشود
Pause:استپ و شروع مجدد
Help: راهنما.

:توضيح لغزنده ها
B0, RF amplitude, RF frequency, T1, T2, zoom:تنظيم پارامترهاي مربوطه

فروشگاه سايت
جستجو
تماس با ما
صفحه اصلي
خانه
بخش ام آر آي
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
فروشگاه اينترنتي سايت
MRI شبيه ساز کار با دستگاه DVD
CT SCAN شبيه ساز کار با دستگاه DVD
سوالات کنکور کارشناسي ارشد راديولوژي
فروش کتب راديولوژي
سوالات کنکور دکتري
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com
          radiologyha@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2022 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org