صفحه اصلي
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
سي تي انژيوگرافي مغز
خانه
سي تي آنژيو گرافي
Home
ارتباط با ما
Brain                       ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي شريانهاي مغزي
محدوده شروع و پايان : از زير قاعده مغز تا بالاي ورتکس
محل بولوس ترکينگ : زير اولين مهره گردني
scan time * flow rate : حجم داروي تزريقي
فلوي داروي تزريقي: 4 تا  5 ميلي ليتر در ثانيه
craniocaudal :نحوه اسکن
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي شريان مغزي
آمادگي بيمار
چهار الي شش ساعت قبل از ازمون ناشتا باشد
اگر قرص متفورمين مصرف مي کند بهتر است 48 ساعت قبل و بعد از ازمون قطع شود
حساسيت داروي بيمار چک شود
آزمايش عملکرد کليه و کراتين بيمار حتما چک شود
حتما بيمار بايد  برانول سبز رنگ داشته باشد
نحوه انجام اسکن
ابتدا از بيمار در وضعيت  لترال توپوگرام تهيه مي کنيم
دور روش براي سي تي انژيوگرافي مغز وجود دارد
1-HeadAngio
2-NerouDSACT
HeadAngio
در روش اول اسکن انژيوگرافي بدن سابتراکت تصاوير تهيه ميشود و نيازي به اسکن قبل از تزريق نيست و در دستگاههاي قديمي تر استفاده ميشود و توسط روش بولوس ترکينگ انجام ميشود و بازسازي تصاوير بصورت دستي صورت مي گيرد
NerouDSACT
در اين روش ابتدا تصاوير بدون تزريق مغز تهيه ميشود و سپس تصاوير با تزريق مغز گرفته ميشود سپس توسط نرم افزار اين دو از هم سابتراکت شده و عروق مغزي بخوبي از استخوانها جدا ميشود

براي انجام سي تي انژيو گرافي مغز از روش بولوس ترکينگ استفاده مي کنيم بدين صورت که ابتدا يک اسکن کنترل از قسمت زير مهره اول گردن تهيه مي کنيمباکس مربوط به اسکن اصلي خود را  از زير قاعده مغز تا ورتکس  تنظيم مي کنيمپس از تهيه تصوير کنترل شما بايستي شريان کاروتيد را بر وي تصويرپيدا کنيد که کار سختي است بنابراين
مربوط به تکنيک بلوس ترکينگ را خارج از تصوير در جاي خالي   ROI
که در اسکن تکي گرفته بوديم قرار مي دهيم و بصورت چشمي چک مي کنيم که ماده کنتراست به شربان مي رسد

شرايط تزريق را روي انژکتور را بصورتي تنظيم مي کنيم
که سرعت تزريق بين 4 تا5 ميلي ليتر در ثانيه باشد و حجم داروي تزريقي بين 80-90 سي سي باشد
سپس اسکن را اغاز مي کنيم و همزمان دکمه شروع تزريق انژکتور را با دکمه شروع تکنيک بلوس ترکينگ را مي زنيم و اسکن اغاز مي شود
سپس بصورت چشمي تصوير کنترل را نگاه کنيد موقعي که شريانهاي کاروتيد پر شد
دکمه استارت را بزنيد تا اسکن اصلي اغاز شود
فيلم هاي آموزشي
بعد از اسکن بايد بازسازي هاي زير را داشته باشيم
Axial MIP
Coronal MIP
Sagittal MIP
Sagittal oblique MIP
Curve
MPR
VRT (optional)
Brain CT Angiography techniques Download
دانلود مطالب ديگر
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه  جي اي
فيلم بصورت زبان اصلي است
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه کانن بهمراه بازسازي
فيلم اموزشي نحوه  بازساري سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه زيمنس فارسي
فيلم اموزشي نحوه  بازساري سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه زيمنس  بوسيله نرم افزار
Neuro DSA
فيلم اموزشي نحوه  بازساري سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه هاي جديد زيمنس
syngo VA20
فيلم اموزشي نحوه  فيلم کردن  سي تي آنژيوگرافي مغز در دستگاه هاي  قديمي ترزيمنس
آناتومي و بررسي عروق مغز با زير نويس فارسي